Nyheter MS-registret

Nyheter MS-registret

MS-föreläsning World MS Day 30/5!

Den 30/5, World MS Day, kan man lyssna på Svenska neuroregisters Jan Hillert som föreläser om MS och påverkbara livsstilsfaktorer!

Föreläsningen är arrangerad av patientföreningen NEURO och finns from tisdagen den 30/5 på deras hemsida: Föreläsning om MS och påverkbara livsstilsfaktorer | Neuro

 

2023-05-26

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-register uppgraderar EQ5D-skalan

MS-registret har under lång tid använt skalan EQ5D-3L, en standardiserad självskattningsskala för att beskriva och mäta hälsa och hälsorelaterad livskvalitet.

EQ5D-3L består av ett frågeformulär med tre svarsalternativ samt ett formulär för självskattad hälsa EQ VAS.

Skalan har sedan några år tillbaka moderniserats och förfinats att innehålla fem svarsalternativ samt, precis som tidigare ett formulär för självskattad hälsa EQ VAS.

Övriga delregister i Svenska neuroregister använder EQ5D-5L och 2023-04-01 övergår även MS-registret till den uppdaterade versionen EQ5D-5L. 

Mer information om EQ5D hittar du på EuroQoLs hemsida.

2023-03-13

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska neuroregister upphör med registrering av Covid19

Stort tack till alla er som hjälpt till att registrera fall av Covid19 bland våra patienter.

Vad gällde MS så bidrog svenska data tydligt till att identifiera rituximab som en riskfaktor för allvarlig Covid19.

Vi har beslutat att sluta med att registrera nya fall av Covid19 från och med nu. Anledningen är att väldigt få fall rapporterats sedan sommaren 2022 och ännu färre sjukhusvårdade.

Skulle det mot förmodan återigen visa sig angeläget så kan vi öppna upp Covid19-modulen igen, men det hoppas och tror vi förstås inte ska bli aktuellt.

2023-02-27

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros 

Socialstyrelsen (SoS) har gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom 2022. Prioriteringar för alla sjukdomsmodifierande läkemedel för behandling av skovvis MS har uppdaterats. SoS har även uppdaterat underlag och prioriteringar inom rehabilitering vid MS.


Läs mer på de uppdaterade riktlinjerna här.

2023-01-23

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppmaning till fortsatt registrering av sjukhusvårdad Covid-19

Covid-19 fortsätter att spridas i samhället men risken för allvarlig sjukdom är numera lägre.

MS-registret uppmanar  till fortsatt registrering av covid-19 episoder hos våra MS-patienter och då främst de patienter som har sjukhusvårdats pga. mer allvarliga symtom

2022-12-22

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedläggning av tester för NAb/ADA

För er som behandlar MS patienter med biologiska läkemedel har vi sedan 2003 kunnat erbjuda tester för neutraliserade anti-läkemedelsantikroppar (anti-drug antibodies, ADA, tidigare NAb) mot IFNβ via ADA-lab. på Centrum för Molekylärmedicin vid Karolinska Institutet (ADA-lab. CMM/KI) och därefter också för natalizumab och rituximab. Vi kommer från och med juni 2022 tyvärr inte längre kunna erbjuda de här tjänsterna.

Mer detaljerad information och alternativ till NAb/ADA-provtagningen finner du i Nedläggning av ADA lab juni 2022 (pdf, 107kB)

2022-07-07

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covid-19-infektion och Svenska MS-registret (data från 2022-03-22)

Risken för allvarlig Covid19 vid MS är låg, 198 av 18 730 registrerade har varit inlagda på sjukhus och 36 i behov av intensivvård.

Anti-CD20-behandling (rituximab och ocrelizumab) ger en ökad risk för allvarlig Covid19: Risken för att bli inlagd på sjukhus ökar 2-3 gånger.

En italiensk studie rapporterar 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid19 vid anti-CD20-behandling.

Globalt samarbete där svenska data ingår bekräftar en ökad risk för allvarlig Covid19 vid anti-CD20-behandling.

Den sannolika risken för allvarlig Covid19 vid rituximab-behandling är av samma storleksordning som risken för andra allvarliga infektioner som rapporterats för patienter som behandlas med rituximab i Sverige (Luna et al, JAMA Neurol, 2019 Oct 7;77(2)).

Den blå linjen visar antalet sjukhusvårdade patienter per månad. Den röda linjen visar antalet patienter som insjuknat i Covid-19 per månad. Som synes i januari 2022 högsta toppen av insjuknade patienter men få sjukhusvårdade. (Data från MS-registret) 

2022-03-25

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-registrets nyhetsbrev KV4, 2021

Här finner ni MS-registrets nyhetsbrev för fjärde kvartalet 2021 (pdf, 1048 kB).

2021-03-25

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-registrets nyhetsbrev KV3, 2021

Här finner ni MS-registrets nyhetsbrev för tredje kvartalet 2021 (pdf, 1174 kB).

2021-11-19

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommande uppdatering i MS-registret: Gruppering av alla rituximab-behandlingar

Under de senaste åren har biosimilarer till rituximab (rtx) gjort sitt inträde på marknaden och används numera på bred front över landet. De biosimilarer av Mabthera som finns på svenska marknaden idag är Truxima, Ritemvia, och Rixathon. 

I MS-registrets Behandlingsmodul fanns tidigare inte möjlighet att byta mellan olika rituximab-preparat utan att ange utsatt- och insatt datum. Eftersom rituximab-behandlingen sätts ut och in beroende på läkemedelspreparat så blir behandlingsdurationen på rituximab missvisande i grafer och statistik.

Inom kort kommer MS-registret samköra och gruppera alla befintliga rituximab-behandlingar till en och samma behandlingsepisod.

Behandlingen kommer benämnas rituximab, insattdatum är första insattdatum för patienten på något av rituximab-preparaten. 

Insattdatum blir första insattdatum på något rituximab-preparat.

Om patienten fått flera olika rituximab-preparat listas respektive preparats datum och läkemedelsnamn under ”Ny dos”.

För de enheter som registrerar varje dosering i ”Ny dos” kan användaren registrera varje dostillfälle i milligram samt läkemedelspreparat och batch-nummer om så önskas.

 


I och med denna samkörning och gruppering kommer möjligheten att registrera enskilda rituximab-preparat som en separat behandlings-episod att försvinna.

2021-10-26

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-registrets Årsrapport för 2020

MS-registrets Årsrapport för 2020 finns nu publicerad här

2021-09-20

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-registrets nyhetsbrev KV2, 2021

Här finner ni MS-registrets nyhetsbrev för andra kvartalet 2021 (pdf, 821 kB).

2021-09-03

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covid-19-Pandemins påverkan på följsamheten till Nationella Riktlinjer för MS

MS-registret har bidragit med data till Socialstyrelsens (SoS) analys av ”Covid-19-pandemins påverkan på följsamheten till Nationella riktlinjer”. Ett urval av indikatorer från de nationella riktlinjerna för MS har analyserats med syfte att se hur åtgärder genomfördes under covid-19-pandemin.

För att kunna bestämma när sjukdomsmodifierande behandling ska sättas in eller ändras är det nödvändigt att kontinuerligt övervaka sjukdomsaktiviteten. Indikatorn ”Årligt besök hos läkare inom specialiserad vård vid MS” har därför en hög prioritet i nationella riktlinjer. Indikatorn visar andelen personer med MS som haft minst ett läkarbesök inom den öppna specialiserade vården under det senaste året och SoS har fastställt den nationella målnivån till ≥ 80 procent.

Resultatet visar att andelen läkarbesök minskat från 72,4 % år 2019 till 64,4 % år 2020, det vill säga cirka 8 procentenheter. Det förekommer inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor, minskningen gäller oavsett åldersgrupp och det förekommer inte heller någon variation av andel besök mellan regionerna.

Regelbundna MR-undersökningar är en förutsättning för att kunna följa sjukdomens utveckling och vid behov kunna justera den sjukdomsmodifierande behandlingen. Därför har även indikatorn ”Regelbundna MR-kontroller” hög prioritet och visar andelen personer med skovvist förlöpande MS som är yngre än 60 år och som har genomgått minst en magnetkameraundersökning (MR) under de senaste två åren. Socialstyrelsen har för regelbundna MR kontroller fastställt den nationella målnivån till ≥ 80 procent.

Resultatet visar en marginell minskning under tidsperioden 2017–2020. Den tydligaste minskningen på cirka 3 %, kan ses 2020 jämfört med 2019. År 2020 är andelen 68,8 % jämfört med 72,1 % år 2019. Minskningen gäller oavsett åldersgrupp och det ses inga tydliga skillnader när det gäller fördelning mellan män och kvinnor. Resultaten visar dock att det finns skillnader mellan regionerna, se diagram nedan.

Den fullständiga rapporten hittar du på på Socialstyrelsens hemsida.

2021-09-02

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covid-19-infektion och Svenska MS-registret (data från 16 juni 2021)

971 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 127 har behövt sjukhusvård inklusive 26 som har behövt intensivvård. Fem har avlidit.

Antalet MS-patienter med Covid i vårt register är nu så stort att det tillåter en statistisk analys av risken för att behöva sjukhusvård som justeras för de faktorer som påverkar risken (ålder, kön, sjukdomsduration, EDSS och progressiv sjukdom). Risken för att behöva sjukhusvård ökar nästan 3 gånger för patienter på anti-CD20-behandling (rituximab eller ocrelizumab) (OR=2,89, P<0,001). Detta är beskrivet i en artikel som nu är accepterat för publicering i Multiple Sclerosis Journal (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3801769).

Våra data visar att:

 • Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det 127 av 17 740 MS patienter som hittills har rapporterats behöva sjukhusvård varav 26 som behövt intensivvård.
 • Våra data talar för att immundämpande läkemedel vid MS medför 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid-19: Av nästan 6000 rituximab-behandlade har hittills 85 rapporterats behöva sjukhusvård varav 15 behövt intensivvård.
 • En rapport från Italien visar att MS-patienter som behandlas med antikroppar mot CD20 (ocrelizumab eller rituximab) har en 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid-19-infektion (Sormani, Maria Pia et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis Ann Neurol. 2021 Jan 21. doi: 10.1002/ana.26028. Online ahead of print.PMID: 33480077)
 • Vi har bidragit med våra svenska MS-Covid19-data till ett internationellt samarbete och dess resultat avseende antikroppar mot CD20 har redovisats på en kongress och kommer snart att publiceras. De bekräftar att risken för allvarligt förlopp ökar 2-3 gånger vid behandling med antikroppar mot CD20, dvs rituximb och ocrelizumab

Sammanfattningsvis: Den sannolika riskökningen för allvarlig Covid-19 vid rituximab-behandling är måttlig och i nivå med den ökade risk för andra sjukhuskrävande infektioner som tidigare varit känd för rituximab (Luna et al, JAMA Neurol, 2019 Oct 7;77(2))

För råd om behandling av MS under den rådande Covid-19-pandemin hänvisas till Svenska MS-Sällskapets webbplats

2021-06-16

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska MS-registret presenteras på Neurologi-föreningens Vårmöte: "Hur använder jag MS registret på bästa sätt i kliniken?"

Inför Neurologiveckan 2021 tillfrågades Dr Anders Svenningsson att presentera MS-registret och hur det kan vara ett hjälpmedel i klinisk praktik. Syftet med denna videopresentation är att illustrera hur Patientens Egen Registrering (PER) och MS-registrets beslutsstöd kan tillämpas vid kliniska patientbesök och utgöra underlag för behandlingsbeslut och åtgärder.

Ju mer kompletta data som finns i registret desto bättre överblick får vårdgivaren av patientens sjukdom och livskvalitet. Vi hoppas att videon belyser nyttan med registret och att den ska inspirera till ökad användning av beslutsstödet i klinisk praxis. 

Du ser videon på vår YouTube-kanal (öppnas i nytt fönster): MS registret: Tillämpning i kliniskt patientbesök.

Skådespelare:

Neurolog. Anders Svenningsson, Neurolog, Neurologmottagningen Danderyds sjukhus

MS-sjuksköterska: Tina Mobini, MS-sjuksköterska Neurologmottagningen Danderyds sjukhus

MS-patient: Anna Cunningham, MS-sjuksköterska Centrum för neurologi / Koordinator MS-registret 

2021-05-24

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-registrets nyhetsbrev KV1, 2021

Här finner ni MS-registrets nyhetsbrev för första kvartalet 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska MS-sällskapet utsåg Professor Jan Hillert till hedersmedlem 2020

Professor Jan Hillert, registerhållare för Svenska neuroregister och en av flera initiativtagare till MS-registret, utsågs 2020 till hedersmedlem i Svenska MS-sällskapet.

Motiveringen lyder: 

 

Traditionsenligt håller årets hedersmedlem en föreläsning, vilken finns tillgänglig på YouTube, Hedersmedlem 2020 Professor Jan Hillerts presentation: "Svenska MS-registret (1995) 2000-2020".

2021-03-01

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-registrets nyhetsbrev Q4, 2020

Här finner ni MS-registrets nyhetsbrev för fjärde kvartalet 2020.

2021-02-15

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covid-19-infektion och Svenska MS-registret (data 25 januari 2021)

501 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 79 har behövt sjukhusvård inklusive 20 som har behövt intensivvård.

Antalet MS-patienter med Covid i vårt register är nu så stort att det tillåter en statistisk analys av risken för att behöva sjukhusvård som justeras för de faktorer som påverkar risken (ålder, kön, sjukdomsduration, EDSS och progressiv sjukdom). Risken för att behöva sjukhusvård ökar nästan 3 gånger för patienter på anti-CD20-behandling (rituximab eller ocrelizumab) (OR=2,89, P<0,001).

Våra data i nuläget talar för att:

 • Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det 79 av 17 740 MS patienter som hittills har rapporterats behöva sjukhusvård varav 20 som behövt intensivvård.
 • Våra data talar för att immundämpande läkemedel vid MS medför 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid-19: Av 5 927 rituximab-behandlade har hittills 55 rapporterats behöva sjukhusvård varav 13 behövt intensivvård.
 • En rapport från Italien visar att MS-patienter som behandlas med antikroppar mot CD20 (ocrelizumab eller rituximab) har en 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid-19-infektion (Sormani, Maria Pia et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis Ann Neurol. 2021 Jan 21. doi: 10.1002/ana.26028. Online ahead of print.PMID: 33480077)
 • Vi har bidragit med våra svenska MS-Covid19-data till ett internationellt samarbete och dess resultat avseende antikroppar mot CD20 har redovisats på en kongress och kommer snart att publiceras. De bekräftar att risken för allvarligt förlopp ökar 2-3 gånger vid behandling med antikroppar mot CD20, dvs rituximb och ocrelizumab

Sammanfattningsvis: Den sannolika riskökningen för allvarlig Covid-19 vid rituximab-behandling är måttlig och i nivå med den ökade risk för andra sjukhuskrävande infektioner som tidigare varit känd för rituximab (Luna et al, JAMA Neurol, 2019 Oct 7;77(2))

För råd om behandling av MS under den rådande Covid-19-pandemin hänvisas till Svenska MS-Sällskapets webbplats

2021-01-25

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covid-19-infektion och Svenska MS-registret (data 2020-12-04)

Svenska MS-registret deltar i ett internationellt samarbete för att snabbt kunna identifiera eventuella risker med läkemedelsbehandling av MS.

359 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 65 har behövt sjukhusvård inklusive 16 som har behövt intensivvård. 

Eftersom antalet patienter är begränsat går det inte att dra några säkra slutsatser om risker kopplade till MS-behandling med endast data från det Svenska MS-registret och därför är det viktigt med internationellt samarbete. Nu håller en internationell samsyn på att formas efter publicering av några oberoende studier.

Våra data i nuläget talar för att:

 • Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det 65 av 17 740 MS patienter som hittills har rapporterats behöva sjukhusvård varav 16 som behövt intensivvård.
 • Våra data talar dock för att immundämpande läkemedel vid MS kan medföra en viss ökad risk för allvarlig Covid-19: Av 5 758 rituximab-behandlade har hittills 43 rapporterats behöva sjukhusvård varav 12 behövt intensivvård. Men antalet är så litet att man inte kan utföra en statistisk analys som tar hänsyn av andra faktorer som påverkar allvarlighetsgraden (t ex ålder och funktionshinder).
 • En rapport från Italien visar att MS-patienter som behandlas med antikroppar mot CD20 (ocrelizumab eller rituximab) har en 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid-19-infektion (Sormani, Maria Pia et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis https://ssrn.com/abstract=3631244 or  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3631244). Eftersom det italienska materialet är större är det svenska kunde man ta hänsyn till, dvs justera analysen för, andra faktorer som påverkar risken för allvarlig infektion.
 • Vi har bidragit med våra svenska MS-Covid19-data till ett internationellt samarbete och dess resultat avseende antikroppar mot CD20 har redovisats på en kongress och kommer snart att publiceras. De bekräftar att risken för allvarligt förlopp ökar 2-3 gånger vid behandling med antikroppar mot CD20, dvs rituximb och ocrelizumab
 • Samstämmighet med andra studier ökar sannolikheten för att våra svenska observationer beror på en äkta riskökning vid dessa behandlingar snarare än på ojämn rapportering.
 • Sammanfattningsvis: Den sannolika riskökningen för allvarlig Covid-19 vid rituximab-behandling är måttlig och i nivå med den ökade risk för andra sjukhuskrävande infektioner som tidigare varit känd för rituximab (Luna et al, JAMA Neurol, 2019 Oct 7;77(2)
 • För råd om behandling av MS under den rådande Covid-19-pandemin hänvisas till Svenska MS-Sällskapets hemsida www.mssallskapet.se

För råd om behandling av MS under den rådande Covid-19-pandemin hänvisas till Svenska MS-Sällskapets webbplats.

2020-12-04

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-registrets nyhetsbrev Q3, 2020

Här finner ni MS-registrets nyhetsbrev för tredje kvartalet 2020.

2020-11-13

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covid-19-infektion och Svenska MS-registret (data 2020-11-11)

Svenska MS-registret deltar i ett internationellt samarbete för att snabbt kunna identifiera eventuella risker med läkemedelsbehandling av MS.

300 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 59 har behövt sjukhusvård inklusive 16 som har behövt intensivvård.

Eftersom antalet patienter är begränsat går det inte att dra några säkra slutsatser om risker kopplade till MS-behandling med endast data från det Svenska MS-registret och därför är det viktigt med internationellt samarbete. Nu håller en internationell samsyn på att formas efter publicering av några oberoende studier.

Våra data i nuläget talar för att:

 • Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det 59 av 17 611 MS patienter som hittills har rapporterats behöva sjukhusvård varav 13 som behövt intensivvård.
 • Våra data talar dock för att immundämpande läkemedel vid MS kan medföra en viss ökad risk för allvarlig Covid-19: Av 5 758 rituximab-behandlade har hittills 40 rapporterats behöva sjukhusvård varav 12 behövt intensivvård. Men antalet är så litet att man inte kan utföra en statistisk analys som tar hänsyn av andra faktorer som påverkar allvarlighetsgraden (t.ex. ålder och funktionshinder).
 • En rapport från Italien visar att MS-patienter som behandlas med antikroppar mot CD20 (ocrelizumab eller rituximab) har en 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid-19-infektion (Sormani, Maria Pia et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis https://ssrn.com/abstract=3631244  or  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3631244). Eftersom det italienska materialet är större är det svenska kunde man ta hänsyn till, d.v.s. justera analysen för, andra faktorer som påverkar risken för allvarlig infektion.
 • Vi har bidragit med våra svenska MS-Covid19-data till ett internationellt samarbete och dess resultat avseende antikroppar mot CD20 har redovisats på en kongress och kommer snart att publiceras. De bekräftar att risken för allvarligt förlopp ökar 2-3 gånger vid behandling med antikroppar mot CD20, d.v.s. rituximb och ocrelizumab
 • Samstämmighet med andra studier ökar sannolikheten för att våra svenska observationer beror på en äkta riskökning vid dessa behandlingar snarare än på ojämn rapportering.

Sammanfattningsvis: Den sannolika riskökningen för allvarlig Covid-19 vid rituximab-behandling är måttlig och i nivå med den ökade risk för andra sjukhuskrävande infektioner som tidigare varit känd för rituximab (Luna et al, JAMA Neurol, 2019 Oct 7;77(2)

För råd om behandling av MS under den rådande Covid-19-pandemin hänvisas till Svenska MS-Sällskapets webbplats.

2020-11-11

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS-registret har haft 20-årsjubileum20 år- Digital föreläsning med Neuro och lansering av nya PER!

MS-registret firar i år 20-årsjubileum och tillsammans med Neuro arrangerades en digital föreläsning om MS - multipel skleros. Vi knöt an till temat för World MS Day #MSConnections som lanserades i våras och pågår fram till 2022.

Föreläsningen inleddes med en diskussion kring vad vi vet idag om situationen för MS-patienter tack vare registret. I diskussionen deltog Jan Hillert, professor/överläkare samt registerhållare för Svenska  Neuroregister och Kristina Niemi, kanslichef Neuro, ingår i styrgruppen för Svenska Neuroregister.

Eva Helmersson, MS-patient, patientrepresentant i MS-registret och diagnosstödjare inom Neuro presenterade MS-registrets uppdaterade version av Patientens Egen Registrering (PER). 

Detta efterföljdes av en att Fredrik Piehl, professor/överläkare, läkemedelsutskottet i MS-sällskapet, ordförande i Neuros forskningskommitté fick ta emot ett forskningsbidrag från Neuro av Roger Lindahl, ansvarig för områdena forskning och rehabilitering inom Neuro. Fredrik Piehl höll också en mycket intressant föreläsning med titeln "Hur ser framtidens MS-vård ut? Forskningsstudie kring fatigue."

Nu finns inspelningen av MS-föreläsningen textad och publicerad 

https://neuro.se/artiklar/aktiviteter/senaste-nytt-om-ms-digital-foerelaesning/

Här är även direktlänk till youtube: https://youtu.be/LAxYuroCVbQ

2020-10-01

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny version av PER i MS-registret

MS-registret har under det senaste året arbetat med att uppgradera patientportalen och Patientens Egen Registrering, PER och 1/10 lanserades den nya versionen av PER i MS-registret

Vi har satsat på modernare design, bättre funktionalitet och tydligare instruktioner. Vi är extra stolta över att den nya versionen erbjuder en påtagligt förbättrad återkoppling av data i registret tillbaka till dig som patient.

Under Mina tidigare registreringar finns en informativ och översiktlig tabell med förklarande text och hjälpdokument. Här kan man se tidigare registreringar och hur skattningar förändrats över tid.

Under Uppgifter vården registrerat finns ett diagram som återger den information som din vårdgivare registrerat i registret. Här kan man röra muspekaren över en punkt eller symbol för att få mer information.

2020-10-01

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Covid-19-infektion och Svenska MS-registret (Data 2020-08-09)

Svenska MS-registret deltar i ett internationellt samarbete för att snabbt kunna identifiera eventuella risker med läkemedelsbehandling av MS.

203 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 42 har behövt sjukhusvård inklusive 13 som har behövt intensivvård.

Eftersom antalet patienter är litet går det inte att dra några säkra slutsatser om risker kopplade till MS-behandling med endast data från det Svenska MS-registret och därför är det viktigt med internationellt samarbete. Nu håller en internationell samsyn på att formas efter publicering av några oberoende studier.

Våra data i nuläget talar för att:

 • Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det 42 av 17 611 MS patienter som hittills har rapporterats behöva sjukhusvård varav 13 som behövt intensivvård.
 • Våra data talar dock för att immundämpande läkemedel vid MS kan medföra en viss ökad risk för allvarlig Covid-19: Av 5 758 rituximab-behandlade har hittills 30 rapporterats behöva sjukhusvård varav 10 behövt intensivvård. Men antalet är så litet att man inte kan utföra en statistisk analys som tar hänsyn av andra faktorer som påverkar allvarlighetsgraden (t ex ålder och funktionshinder).
 • En färsk rapport från Italien visar att MS-patienter som behandlas med antikroppar mot CD20 (ocrelizumab eller rituximab) har en 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid-19-infektion (Sormani, Maria Pia et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis https://ssrn.com/abstract=3631244 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3631244). Eftersom det italienska materialet är större är det svenska kunde man ta hänsyn till, dvs justera analysen för, andra faktorer som påverkar risken för allvarlig infektion. Dessa fynd ökar förstås sannolikheten för att våra svenska observationer beror på en äkta riskökning vid dessa behandlingar snarare än på ojämn rapportering.
 • Vi har bidragit med våra svenska MS-Covid19-data till ett internationellt samarbete och dess resultat avseende antikroppar mot CD20 kommer inom kort att publiceras och kan ännu inte hänvisas till. Detta material är stort nog för en korrekt statistisk analys.

Sammanfattningsvis: Den sannolika riskökningen för allvarlig Covid-19 vid rituximab-behandling är måttlig och i nivå med den ökade risk för andra sjukhuskrävande infektioner som tidigare varit känd för rituximab (Luna et al, JAMA Neurol, 2019 Oct 7;77(2)

För råd om behandling av MS under den rådande Covid-19-pandemin hänvisas till Svenska MS-Sällskapets hemsida. 

2020-08-09

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020-08-31 ​Covid-19-infektion och Svenska MS-registret (Data 2020-07-13)

Svenska MS-registret deltar i ett internationellt samarbete för att snabbt kunna identifiera eventuella risker med läkemedelsbehandling av MS.

157 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 34 har behövt sjukhusvård inklusive 12 som har behövt intensivvård.

Eftersom antalet patienter är litet går det inte att dra några säkra slutsatser om risker kopplade till någon MS-behandling och därför är det viktigt med internationellt samarbete.

Våra data i nuläget talar för att:

 • Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det 34 av 17 611 MS-patienter som hittills har rapporterats behöva sjukhusvård varav 12 som behövt intensivvård.
 • Det går i nuläget dock inte att utesluta att immundämpande läkemedel vid MS kan medföra en ökad risk för allvarlig Covid-19: Av 5 758 Rituximab-behandlade har hittills 24 rapporterats behöva sjukhusvård varav 9 behövt intensivvård, men detta kan påverkas av skevheter i rapporteringen.
 • En färsk rapport från Italien visar dock också att MS-patienter som behandlas med antikroppar mot CD20 (ocrelizumab eller rituximab) har en 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid-19-infektion (Sormani, Maria Pia et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis https://ssrn.com/abstract=3631244 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3631244). Eftersom det italienska materialet är större kunde man ta hänsyn till, dvs justera analysen för, andra faktorer som påverkar risken för allvarlig infektion. Dessa fynd ökar förstås sannolikheten för att våra svenska observationer beror på en viss riskökning vid dessa behandlingar snarare än på ojämn rapportering.
 • Den sannolika riskökningen för allvarlig Covid-19 vid Rituximab-behandling är måttlig och i nivå med den ökade risk för andra sjukhuskrävande infektioner som tidigare varit känd för Rituximab (Luna et al, JAMA Neurol, 2019 Oct 7;77(2)

För råd om behandling av MS under den rådande Covid-19-pandemin hänvisas till Svenska MS-Sällskapets hemsida.

2020-07-13

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhetsbrev maj 2020

Nyhetsbrev 2020-05-13 (pdf, 163 kB)

2020-05-18

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya EDSS-dokument

MS-sällskapet har nyligen uppdaterat sina Konsensusdokument för EDSS.
Den nya EDSS-handledning innehåller en utbildnings-modul med instruktionsfilmer i neurostatus och bedömning av EDSS. EDSS formulär innehåller en uppdaterad bedömningsmall samt beräkning av EDSS. MS-registret har också uppdaterats enligt de nya dokumenten.

Dokumenten finner ni på MS-sällskapets hemsida.

2019-12-15

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny modul- Fysisk aktivitet

Rehabutskottet har länge arbetat med att implementera en modul om Fysisk aktivitet i MS-registret och nu är den här!
Allmänna rekommendationer kring fysisk aktivitet gäller även de som lever med MS. Frågorna bygger på rekommendationer om fysisk aktivitet som är framtagna av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och är antagna av Svenska Läkaresällskapet 2011, för mer information se FYSS.se.
Frågorna för fysisk aktivitet finns också implementerade i Patientens Egen Registrering (PER).

2019-12-15

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER-inlogg via Bank-ID och skalan EQ-5D

Nu är det möjligt at logga in till Patientens Egen Registrering (PER) via Bank-ID. Inloggningen startar som vanligt via www.neuroreg.se under "Logga in" uppe i högra hörnet.

Livskvalitet-skalan EQ-5D för jämförelser mellan olika sjukdomsgrupper finns nu också som elektronisk skala i PER.

2017-08-29
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ändringar angående EDSS och MRI i registret

Nyheter i MS-registret
Vi vill med detta mail informera om en viktig uppdatering av SMSreg som vi hoppas ni skall ha nytta av.

- EDSS: För att underlätta införandet av korrekt EDSS-värde har vi adderat en EDSS kalkylator som man når via en knapp i besöksdialog-rutan, alldeles bredvid där man fyller i EDSS-värdet under ett besök. Genom att fylla i förflyttningsförmåga samt alla FS-värden räknar kalkylatorn ut rätt EDSS-värde. Uträkningen bygger på den tolkning av EDSS som görs via Neurostatus, vilket de flesta av er är bekanta med. Vid varje FS finns ett frågetecken, som vid klick visar de olika graderna för varje EDSS. För FS cerebrala funktioner finns ett par olika tolkningar av EDSS som värderar förekomst av MS-fatigue olika. Utifrån en arbetsgrupp från SMSregs styrgrupp och Svenska MS-sällskapet har vi valt att ansluta oss till tolkningen att fatigue är poäng-givande både i FS cerebrala funktioner och i sammanräkningen av totala EDSS. I sammanräkningen används även korrigerade värden för "visus" och "blåsa/tarm” så som det är föreskrivet i Neurostatus.
 
Vårt svenska ”Konsensus EDSS status” finns även sammanfattat i en statusschablon som man hittar inne i ”EDSS kalkylatorn” samt ett hjälpdokument för att beräkna EDSS ur FS om man behöver göra det för hand.
 
Passar även på att informera om ytterligare ett par viktiga uppdateringar:
 
- MR-modulen: Man väljer nu själv om undersökningen genomförts med kontrast eftersom det inte alltid görs numera. Det går också att skriva in referensdatum för jämförelse med tidigare undersökning för hjärna och ryggmärg separat.
 
- PER: Man kan nu logga in med mobilt BankID vilket underlättar avsevärt om man loggar in hemifrån. Man når detta via Neuroreg:s hemsida under ”Logga in”-menyn
 
- EQ5D: Nu finns denna skala i digital form via PER. Man väljer den genom att klicka för ”Livskvalitet” bland PER-skalorna

/ Styrgruppen för MS-registret via Anders Svenningsson

2017-08-29