Om Parkinsons sjukdom

Om registret för Parkinsons sjukdom

Om registret för Parkinsons sjukdom

Registret för Parkinsons sjukdom är ett nationellt kvalitetsregister som arbetar för att bidra till vården för Parkinsons sjukdom i Sverige och sprida ny kunskap genom forskning och upplysning. I första hand följs patienter med avancerad Parkinsonbehandling, i andra hand övriga patienter.

Cirka 15-20 000 svenskar lider av Parkinsons sjukdom, ca 1% av alla svenskar över 65 år har Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en handikappande sjukdom där det saknas botande eller bromsande medicin men där det finns en rad olika symtomlindrande behandlingar.

Syfte
- samla utvald information om i Sverige boende personer med Parkinsons sjukdom
- utvärdera behandlingseffekt och uppnådd livskvalitet av insatt terapi (behandling)
- bidra till att vården för Parkinsons sjukdom i Sverige har en jämn fördelning med hög kvalitet
- tillförsäkra att gängse behandlingsindikatorer/kriterier efterlevs
- sammanställd data ska kunna analyseras för kvalitetskontroll och verksamhetsuppföljning som led i utvecklings- och förbättringsarbete