Statistik Multipel skleros

Statistik Multipel skleros

Statistik Multipel skleros

Data får värde först när de används!

Neurodashboard

Vår Neurodashboard innehåller resultat och statistik av datamängder och jämförelser mellan regioner och enheter för 9 delregister på enhetsnivå.

Resultaten presenteras i tabeller och figurer i realtid. För vårdgivare som har möjlighet till inloggning finns ytterligare detaljerad information.

 

Visualiserings och Analysplattform (VAP)

Svenska MS-registret har skapat en webbaserad plattform för live -visualisering och interaktiv statistisk analys av insamlade data. Systemet byggs på fördefinierade analystyper som kontrolleras genom ett grafiskt användargränssnitt.

Automatiska rapporter är fördelade i olika funktionskategorier som innehåller ett flertal analyser, anpassade till användares behov.

Titta på den öppna delen av vår Visualiserings- och Analys Plattform (VAP) för MS

Fler diagram och ytterligare statistik på PAL- och enhetsnivå finns tillgänglig för användare efter inloggning i Svenska neuroregister. Logga in i registret här.

PostrarBroschyr om VAP finns här (pdf, 556kB)

VAPfolder_276

 

Exempel på olika diagram i VAP

 


 

  • Funktionsklocka spindeldiagram

Funktionsklocka_landskap


Öppna jämförelser (ÖJ)

Svenska neuroregister samarbetar med Socialstyrelsen och bidrar med tre indikatorer till Öppna Jämförelser. De beskriver patientgrupper som bör/borde behandlas och de som inte bör/borde behandlas, samt visar på neurologisk handikappgrad av dessa patienter.

  1. Bromsmedicin vid skovvisförlöpnade MS (andel immunobehandlade skovvisförlöpnade MS-patienter med  sjkdomsduration≤15år som är registrerade i SMSreg mot förmodat andel skovvisförlöpnade MS-patienter med sjkd_duration≤15år är), 
  2. Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS (andel immunobehandlade sekundärprogressiva-patienter med EDSS ≥6.5 registrerade i SMSreg mot förväntat antal SP-patienter med EDSS ≥6.5).
  3. Förändring av EDSS-score som representerar neurologisk funktionsskattning vid MS för dessa två grupper av MSpatienter.


NEUROreg/MSreg implementerade beräkning av dessa tre ÖJ-indikatorer i real-tid på webben inom Visualiserings- och Analysplatformen (VAP) med möjlighet att välja olika subgrupper avseende kön och uppföljningssår.

Vården i siffror

MS-registret laddar också upp data till Vården i Siffror ViS

Patient-registret (PAR), Socialstyrelsen

Initial täckningsgradsanalys 

Svenska neuroregister i samarbete med Registerservice på Socialstyrelsen, har beräknat täckningsgrad av registrerade personer i MS-registret (MSreg) jämfört med Patient-registret (PAR) på riks-, läns och sjukhus/klinik/vc-nivåer.
Täckningsgradsanalysen gällde samkörning av alla registrerade patienter i MS-registret mot hela PAR-registret med patienter som rapporterades mellan 1969 och 2013 med MS-diagnos. Detta för att identifera alla MS-fall i Sverige. Vid sidan om denna analys, framfördes nya, aktuella siffror för MS-prevalens i Sverige.

NEUROreg/MSreg implementerade beräkning av täckningsgraden i real-tid på webben inom Visualiserings- och Analysplatformen (VAP)

Incidens uppskattningar/beräkningar på riket- och länsnivåer med hjälp av NEUROreg/MSreg är utförda på Sahlgrenska Universitetssjukhjuset i Göteborg. Läs mer under Forskning, Förbättringsarbete och Publikationer
 

För eventuella frågor och mer information angående VAP och statistik vänligen kontakta Teknisk utvecklare Leszek Stawiarz, e-post: leszek.stawiarz@ki.se, mob: 076 556 25 03

Ytterligare täckningsgradsanalys gjordes för åren 2014-2017

MS-patienter i MS-registret jämfördes med MS-patienter i patientregistret uppdelat per år för åren 2014-2019. Täckningsgraden beräknas som en procentandel med:   

  • Täljare - Antal individer registrerade i MS-registret t.o.m. aktuellt år 
  • Nämnare - Totalt antal individer registrerade i antingen MS-registret eller patientregistret t.o.m. aktuellt år

Urval ur MS-registret

Patienter (unika individer, i livet och ej emigrerade vid slutet av respektive period) registrerade i MS-registret t.o.m. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 eller 2019.
 

Urval ur patientregistret

Patienter (unika individer, i livet och ej emigrerade vid slutet av respektive period) med diagnos 340 (ICD8-9) eller G359 (ICD10) registrerade i patientregistret t.o.m. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 eller 2019.

Matchningskriterium

Personnummer i MS-registret matchades mot personnummer i patientregistret.


Övrigt om databehandlingen

Inklusionskriterium för patientregistret: MS-diagnos vid minst två tillfällen under respektive period eller vid ett tillfälle under periodens tre senaste år. Namn på vårdenheter har i första hand hämtats från MS-registret och i andra hand från patientregistret. Län avser det producerande länet, dvs. det län som vårdenheten tillhör.


Excelfil med data avseende Täckningsgrad – MS-registret jämfört med patientregistret (PAR) uppdelat på enhetsnivå 2014-2019 (xls, 92kB)

Excelfil med data avseende Täckningsgrad – Kvinnor i MS-registret jämfört med patientregistret (PAR) uppdelat på enhetsnivå 2014-2019 (xls, 60kB)

Excelfil med data avseende Täckningsgrad – Män i MS-registret jämfört med patientregistret (PAR) uppdelat på enhetsnivå 2014-2019 (xls, 60kB)

REGISTERSERVICE

registerservice@socialstyrelsen.se

2020-09-01