Skip to main content

Statistik Multipel skleros

Data får värde först när de används!

Titta på den öppna delen av vår Visualiserings- och Analys Plattform (VAP) för MS >>

Fler diagram och ytterligare statistik på PAL- och enhetsnivå finns tillgängling för användare efter inloggning i Svenska neuroregister. Logga in i registret här
 

Visualiserings och Analysplattform (VAP)

Svenska MS-registret har skapat en webbaserad plattform för live -visualisering och interaktiv statistisk analys av insamlade data. Systemet byggs på fördefinierade analystyper som kontrolleras genom ett grafiskt användargränssnitt.

Automatiska rapporter är fördelade i olika funktionskategorier som innehåller ett flertal analyser, anpassade till användares behov.

PostrarBroschyr om VAP finns här >>

VAPfolder_276

 

Exempel på olika diagram i VAP

2015-04-29_Tackningsgrad_uppdelat_for_lan_kon_och_sista_uppfoljningsdatum_aktuella_data   2015-04-29_Tillgang_till_MS-vard_inom_1ar
 

2015-04-29_Andelen_RR-patienter_som_behandlas_uppdelat_pa_lan_kon_och_rapportar

Funktionsklocka_landskap_pat_mar_bra_och_dalig (2)


Öppna jämförelser (ÖJ)

Svenska euroregister samarbetar med Socialstyrelsen och bidrar med tre indikatorer till Öppna Jämförelser. De beskriver patientgrupper som bör/borde behandlas och de som inte bör/borde behandlas, samt visar på neurologisk handikappgrad av dessa patienter.

  1. Bromsmedicin vid skovvisförlöpnade MS (andel immunobehandlade skovvisförlöpnade MS-patienter med  sjkdomsduration≤15år som är registrerade i SMSreg mot förmodat andel skovvisförlöpnade MS-patienter med sjkd_duration≤15år är), 
  2. Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS (andel immunobehandlade sekundärprogressiva-patienter med EDSS ≥6.5 registrerade i SMSreg mot förväntat antal SP-patienter med EDSS ≥6.5).
  3. Förändring av EDSS-score som representerar neurologisk funktionsskattning vid MS för dessa två grupper av MSpatienter.


NEUROreg/MSreg implementerade beräkning av dessa tre ÖJ-indikatorer i real-tid på webben inom Visualiserings- och Analysplatformen (VAP) med möjlighet att välja olika subgrupper avseende kön och uppföljningssår.

 

Täckningsgradsanalys

Svenska neuroregister i samarbete med Registerservice på Socialstyrelsen, har beräknat täckningsgrad av registrerade personer i MS-registret (MSreg) jämfört med Patient-registret (PAR) på riks-, läns och sjukhus/klinik/vc-nivåer.
Täckningsgradsanalysen gällde samkörning av alla registrerade patienter i MSreg mot hela PAR-registret med patieter som rapporterades mellan 1969 och 2013 med MS-diagnos. Detta för att identifera alla MS-fall i Sverige. Vid sidan om denna analys, framfördes nya, aktuella siffror för MS-prevalens i Sverige.

NEUROreg/MSreg implementerade beräkning av täckningsgraden i real-tid på webben inom Visualiserings- och Analysplatformen (VAP)

Incidens uppskattningar/beräkningar på riket- och länsnivåer med hjälp av NEUROreg/MSreg är utförda på Sahlgrenska Universitetssjukhjuset i Göteborg.
Läs mer under Publikationer

 

För eventuella frågor och mer information angående VAP och statistik vänligen kontakta Teknisk utvecklare Leszek Stawiarz, e-post: leszek.stawiarz@ki.se, mob: 076 556 25 03