Skip to main content

Förbättringsarbete Multipel skleros

Svenska neuroregister arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och kvalitetssäkring!

Kvalitetssäkring av registret

Arbete med att förbättra och kvalitetssäkra data i registret pågår som ett löpande arbete. Logiska kontroll-checker finns inbyggda vid inmatning och särskilda automatiska urvalslistor finns för saknade data på utvalda variabler. Monitorering och källkontroll på klinik utförs.
 

Coachingutbildning

Under 2013/2014 deltog neurologklinikerna Karolinska universitetssjukhuset Solna och Huddinge samt Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg i Kvalitetsregistercentrum QRC Stockholms utvecklingsprogram "Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister. Ett coachingprogram vid the Dathmouth Institute i USA.
 
  • På Karolinska universitetssjukhuset Solna togs ett dokument fram att bilägga kallelsen till patienterna inför årsbesöket för att patienterna ska vara mer förberedda inför besöket. Målet är att det ska underlätta och ge mer för både läkare och patient och bättre tillvarata tiden.
  • På Karolinska universitetssjukhuset Huddinge har arbetet riktats in på att förbättra användningen av MS-registret i stort då registreringen har gått ned. Målet är att alla patienter ska registreras med ett årsbesök per år.  
  • På Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg har de arbetat med att förbättra tillgången till paramedicin, i första hand neuropsykolog och att använda MS-teamet på bästa sätt. Målet är att minska sjukskrivningen på unga patienter och öka livskvaliteten genom att tillhandahålla bättre tillgång till neuropsykolog.
Under 2014/2015 deltar läkare vid neurologkliniken Karolinska universitetssjukhuset Huddinge i Ledarskapsprogrammet via QRC Stockholms Coachingakademi.

QRC Stockholm Coachingakademi >>
 

Lokalt förbättringsarbete

Universitetssjukhuset i Linköping
"Effektiv och god vård och behandling med Svenska MS-registret som ett kliniskt verktyg för att behålla personer med MS i arbetslivet." Målsättning med projektet är uppnå de av Svenska MS-Sällskapet uppsatta nationella målvärden, vilket är en förutsättning för att patienten ska kunna erhålla god och effektiv vård och behandling. Förbättringsarbetet innefattar att alla inom MS-teamet ska registrera, att vårdpersonal ska kunna följa patientens sjukdomsutveckling och upplevda livskvalitet samt att på gruppnivå göra analyser för att utvärdera kvalitet, effektivitet och ekonomi. Förbättringsarbetet kommer att genomföras av MS-teamet vid Neurologkliniken vid Linköpings Universitetssjukhus som består av neurologer, MS-sjuksköterskor, undersköterska, kurator, sjukgymnaster och neuropsykolog samt läkarsekreterare.

Kontaktperson: Anne Wickström, anne.wickstrom@neuro.umu.se

Förbättringsarbete med stöd från Nationella kvalitetsregister


Norrlands universitetssjukhus Umeå
Effektivare arbetsätt och kortare vårdköer vid Neurocentrum i Umeå med sköterskemottagningar.

Artikel av Neuroförbundet om arbetssättet på Neurologmottagningen i Umeå (Neuroforbundet.se 20140919)

Artikel om en ny modell och arbetssätt på Neurologmottagningen i Umeå (Reflex nr. 3 / 2014 sid 6-10)

Kvalitetssäkring av MS med hjälp av Svenska MS-registret (Best Practice december 2013) 

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
​Strukturerad vårddata (SVD) med journalmall och överföring av data mellan journalsystemet Take Care och Svenska neuroregister.

MRI utlåtanden direkt införda i registret via Radiologisk klinik.

Införande av multidisciplinära MS-team med strukturerade besök och bedömningar.

Kontaktperson: Katarina Fink, katarina.fink@ki.se, Virginija Karrenbauer, virginija.karrenbauer@ki.se


Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Bättre utnyttjande av MS-teamet och utökad tillgång till paramedicin och neuropsykolog.
Kontaktperson : Jan Lycke