Skip to main content

Underdiagnoser

Kronisk Inflammatorisk Demyeliniserande Polyneuropati (CIDP)
(chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy) är en inflammatorisk sjukdom i perifera nerver (nervsystemet utanför hjärnan och ryggmärgen). Demyelinisering innebär att det fettrika isoleringsskiktet (myelinet) runt nervtrådarna bryts ner, och polyneuropati betyder att funktionen i flera nerver är nedsatt (Socialstyrelsen). Läs mer på https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/kronisk-inflammatorisk-demyeliniserande-polyneuropati/


Guillain-Barré syndrom (GBS) 

Det finns också en akut form av inflammatorisk polyneuropati, Guillain-Barrés syndrom (GBS eller akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, AIDP). Medan insjuknandet i CIDP är smygande och sjukdomen är fortskridande har Guillain-Barrés syndrom ett snabbare förlopp, och en stor andel tillfrisknar inom 6 till 12 månader. Läs mer på https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=878
  

Multifokal Motorisk Neuropati (MMN)

innebär att det finns en störning i nervtrådarnas överledning av nervimpulser i kroppens perifera muskelnerver. Det gör att muskelkraften avtar, framför allt i armar och ben. Sjukdomen kallas också motorisk neuropati med multipla konduktionsblockeringar, vilket betyder att avbrotten i impulsöverledningen finns på flera ställen i muskelnerverna utan att nervtrådarna är förstörda (Socialstyrelsen). Läs mer på https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/multifokal-motorisk-neuropati/