Skip to main content

Byte av Centralt personuppgiftsansvar (CPUA)

Nationellt kvalitetsregister för Hydrocefalus
byter centralt personuppgiftsansvarig
myndighet (CPUA)

Alla nationella och regionala kvalitetsregister ska ha en myndighet
inom hälso- och sjukvården som ansvarar för
personuppgiftshanteringen i registret. Eftersom kvalitetsregister
innehåller uppgifter om patienter och deras hälsa är
informationssäkerhet samt behörighets- och åtkomstkontroll centralt.
Detta ansvar kallas centralt personuppgiftsansvar (CPUA).
Nationellt kvalitetsregister för hydrocefalus byter nu centralt
personuppgiftsansvarig myndighet. Hittills har Västerbottens läns
landsting varit CPUA, men nu övergår ansvaret till Karolinska
universitetssjukhuset. Läs mer om CPUA >> klicka här

Ändamålet med kvalitetsregistret förändras inte och som patient har
du alltid rätten att motsätta dig registrering, rätt att när som helst få
uppgifter om dig själv utplånade ur registret samt rätt att ta del av
uppgifter enligt 26 § i personuppgiftslagen (1998:204). I dessa fall
skall du fortsättningsvis vända dig till Karolinska universitetssjukhuset,
Stockholm alternativt hittar du blanketter under fliken dokument på denna hemsida.

Kontaktinformation: Göran Uppfeldt, Tf kanslichef, jurist
Kansliavdelningen,T5:00
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm